Sukces Twojego dziecka. Zdrowie fizyczne i psychiczne główny priorytet edukacji XXI wieku.

Blog, dziewczynka siedząca w pniu drzewaSukces każdego dziecka leży w naszych rękach.

Jak to czynić ?  Walczymy o wysoką jakość warunków przebiegu dzieciństwa obecnych i przyszłych młodych pokoleń.

W maju ubiegłego roku odbyło się na terenie Leśnego Przedszkola Bajkowy Las  niezwykłe wydarzenie - Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja Alternatywna. Las w Edukacji. Edukacja poprzez las. 

Zorganizowaliśmy w Łubnianach pod Opolem pierwszą na świecie wielką międzynarodową konferencję naukową w lesie i na łące . Zaprzęgliśmy ludzi ze wszystkich kontynentów aby wypracować metodykę pracy z dziećmi i młodzieżą służącą zdrowej i efektywnej nauce.

Edukacja według nas powinna przede wszystkim służyć promowaniu dobrego samopoczucia wszystkich ludzi i naszej planety Ziemia. Reprezentujemy rodziców,nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, decydentów politycznych, urzędników państwowych, liderów oddolnych projektów prozdrowotnych, specjalistów ds. edukacji i służby zdrowia, naukowców, działaczy ochrony przyrody, urbanistów, działaczy w zakresie ochrony środowiska, fundatorów inicjatyw edukacyjnych i środowiskowych, którzy łączą się w pilnych działaniach dla lepszej przyszłości wszystkich dzieci, ich rodzin i społeczności oraz Natury.
Wierzymy, że powrót do Natury w życiu codziennym, w edukacji i kulturze jest niezbędny. 

Relacje Człowiek - Natura, niezbywalne od tysięcy lat przez rdzenne kultury, są obecnie przedmiotem aktywnych badań. Mocny i wciąż rosnący zbiór dowodów naukowych wskazuje, że jak najwcześniejsze doświadczenie natury i możliwości uczenia się w przyrodzie i o przyrodzie wspierają wiele wymiarów ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia, a także aktywną opiekę nad Ziemią.

W promowaniu uczenia się opartego na przyrodzie stwierdzamy co następuje:

 1. Wszyscy ludzie mają prawo do możliwości uczenia się w naturze i poprzez naturę a zatem inicjatywy promujące uczenie się w oparciu o naturę muszą być sprawiedliwe i oparte na przekonaniu, iż dzieciństwo i okres dojrzewania są okresami, w których czas spędzony w środowisku naturalnym przynosi korzyści szybko rozwijającym się ciałom, mózgom i osobowościom jak również ogranicza przyszłe wydatki państwa na zdrowie publiczne.
 2. Należy zająć się różnicami w dostępie do przyrody i różnicami w jakości programów edukacji , w których edukacja w naturze i dla zrównoważonego rozwoju jest traktowana marginalnie - podporządkowana e-technologiom i mediom komercyjnym.
  Społeczeństwa urbanizują się, a większość ludzkości, w tym dzieci, żyje obecnie w miastach i regionach metropolitalnych, przez co konieczne jest zintegrowanie przyrody z miejskim życiem.
  Postulujemy  :
 • umieszczenie i realizację w podstawach programowych edukacji na wszystkich poziomach, treści dotyczących zrównoważonego rozwoju;
 • zmniejszenie liczby wychowanków - uczniów przypadających na jednego dorosłego w placówkach oświatowych w celu optymalizacji procesów indywidualizacji edukacji;
 • uznanie urządzenia terenów zielonych przy placówkach edukacji i kultury za niezbędny do realizacji ich zadań i dający znaczące oszczędności w wydatkowaniu na zdrowie publiczne ;
 • ograniczenie wydatków na e-technologie w placówkach edukacji a zwiększenie budżetu na tworzenie placówek przyjaznych zdrowiu fizycznemu i psychicznemu wychowanków;
 • umieszczenie wydatków celowych na wychowanków przedszkoli - placówek o kapitalnym dla człowieka znaczeniu i budującym zręby pełnego zdrowego rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego człowieka - w budżecie państwa a nie w zakresie zadań własnych samorządów lokalnych
 • posadowienie jak największej ilości tlenotwórczych i cieniodajnych roślin zarówno w budynkach służących edukacji dzieci i młodzieży  oraz na zewnątrz obiektów edukacji i kultury;
 • organizację zewnętrznych przestrzeni - sal dydaktycznych jako niezbędne uzupełnienie wyposażenia placówek edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji ( w przedszkolach , szkołach podstawowych i średnich oraz w obiektach akademickich );
 • organizację codziennych - minimum godzinnych łącznie pobytów dzieci i młodzieży poza budynkami przedszkoli i szkół każdego poziomu spędzanych na swobodnych relacjach i rekreacji w miejscach o nieustrukturyzowanej przestrzeni, dającej możliwość wielozmysłowego, kreatywnego działania i nabywania kompetencji poznawczych i społecznych;
 • tworzenie ogrodów owocowo-warzywnych przy wszystkich placówkach edukacji, sprzyjających poznawaniu przez uczniów procesów powstawania żywności oraz szacunku dla niej jak również zdrowych nawyków żywieniowych ;
 • organizowanie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży z priorytetowym wykorzystaniem produktów lokalnych wytwórców żywności;
 • całkowity zakaz reklam we wszystkich aktualnie dostępnych mediach produktów t.j. fast food, słodycze, napoje gazowane, produkty zawierające cukier, sztuczne barwniki i konserwanty podobnie jak alkohol i inne środki uzależniające wpływających negatywnie na zdrowie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży;
 • zakaz korzystania w placówkach edukacji i kultury z jednorazowych opakowań i butelek plastikowych, styropianowych;
 • inicjatywę ustawodawczą, mającą na celu uznanie przedszkolnych i szkolnych projektów całorocznej edukacji leśnej zwanych żłobkami, przedszkolami i szkołami leśnymi jako równoprawnych i niezbędnych, dofinansowanych przez państwo form wczesnej edukacji.  

Podpisując niniejszą deklarację przypominamy i potwierdzamy ogromne znaczenie dokumentów takich jak:

 1. Deklaracja z Tbilisi (1977), stwierdzająca, że edukacja ekologiczna służy wszystkim grupom wiekowym zarówno w ramach formalnych systemów szkolnych, jak i poza nimi, w celu pomagania ludziom w zdobywaniu wiedzy, wartości, postaw i praktycznych umiejętności w celu ochrony i poprawy środowiska na świecie, a także wspierać zdrowy i zrównoważony rozwój społeczności świata;
 2. Ottawska Karta Promocji Zdrowia (1986), opowiadająca się za stworzeniem sprzyjającego środowiska, które zapewnia wszystkim równe szanse osiągnięcia pełnego potencjału zdrowotnego, i przestrzeganie, że wymaga to wzajemnej opieki ludzi dla siebie nawzajem, ich społeczności i ich naturalnych środowisko;
 3. Konwencja o prawach dziecka (1989 r.), stwierdzająca w art. 29, że edukacja powinna przyczyniać się do rozwoju osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka w ich najpełniejszym zakresie, w tym do rozwoju poszanowania środowiska naturalnego, oraz przygotowanie do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie;
 4. Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992), stwierdzająca, że istoty ludzkie mają prawo do zdrowego i produktywnego życia w harmonii z naturą.
 5. Deklaracja Children&Nature Network Oakland (2018) 
 6. Światowy raport młodzieży „ Młodzież wobec Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030” , przygotowany przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA),
 7. Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce.

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, wspólnoty, rządy, instytucje edukacyjne, kulturalne, naukowe, służbę zdrowia i inne służby publiczne i obywatelskie aby RAZEM :- sprawić, by świat, w którym wszyscy ludzie - młodzi i starzy - mieli równe szanse poznawania natury jako podstawowego środowiska nauki i dobrego samopoczucia  - edukacja bliska naturze i w naturze stała się  inspiracją do żywych relacji międzyludzkich na rzecz ochrony i regeneracji biosfery, od której zależy całe życie ludzkości.  

Wzywamy do działania!

Pożyczyliśmy przecież planetę od naszych dzieci i musimy ją właśnie dla nich pozostawić w jak najlepszym stanie. A ponieważ już przekroczyliśmy granice wyczerpywania jej zasobów i powodujemy wyginięcia wielu gatunków, musimy działać już teraz, by naszym dzieciom, wnukom oddać Ziemię jesz żyjącą w równie dobrym stanie jak ludzie, a nie umierającą na ich oczach.

Nie bądźmy obojętni, nie podcinajmy gałęzi swego życia.Istnieje wiele potencjalnych ścieżek aby osiągnąć taką  przyszłość.

Zachęcamy do uznania edukacji w Naturze, przez Naturę i na rzecz Natury,  jako priorytetowej w realizacji podstaw programowych zarówno wczesnej edukacji, jak i jej następnych szczebli, aż do kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i wyższych.

Bądźmy razem w kształtowaniu w nowych pokoleniach kompetencji potrzebnych w XXI wieku - kompetencji otwarcia na potrzeby całego żyjącego świata.
My - wszyscy świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju dla sukcesu naszych dzieci oraz inicjatorzy i uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja Alternatywna Łubniany 2019 wierzymy głęboko, że razem uda się nam odmienić oblicze skutecznej edukacji XXI wieku a dobrostan każdej jednostki stanie się w niej najwyższym priorytetem.
Sukces każdego dziecka leży w naszych rękach.

Potrzebujemy 200 000 podpisów aby się udało wprowadzić inicjatywę poselską zgodną z wymienionymi wyżej postulatami w naszym kraju.

Dla sukcesu Waszych dzieci prosimy o 2 miliony podpisów.